STATUT

Polskiego Stowarzyszenia Inżynierii Wiatrowej


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Polskie Stowarzyszenie Inżynierii Wiatrowej, zwana dalej w skrócie PSIW, jest samorządnym stowarzyszeniem zrzeszającym na zasadzie dobrowolności osoby aktywnie działające w zakresie inżynierii wiatrowej.

2. PSIW jest kontynuatorem działalności Polskiej Grupy Współpracy z IAWE (International Association for Wind Engineering), działającej od 1988 r. i afiliowanej przy Komitecie Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk.

§2

PSIW posiada osobowość prawną.

§3

PSIW prowadzi działalność na terenie całego kraju, a siedzibą Stowarzyszenia jest Kraków.

§4

1. PSIW może uczestniczyć w tworzeniu federacji bądź przystąpić do federacji towarzystw krajowych i międzynarodowych stawiających sobie cele podobne do celów PSIW.

2. O przystąpieniu do federacji wymienionych w p.1. decyduje Walne Zebranie Członków większością co najmniej 2/3 liczby członków biorących w nim udział z głosem stanowiącym.

II. CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§5

Celem PSIW jest inspirowanie i rozwijanie działalności naukowej, badawczej i technicznej związanej z inżynierią wiatrową.

§6

PSIW osiąga cel przez:

1. organizowanie zebrań roboczych poświęconych prezentacji wybranych problemów z zakresu inżynierii wiatrowej (co najmniej dwa zebrania w ciągu roku),

2. wymianę doświadczeń między członkami grupy w zakresie inżynierii wiatrowej,

3. organizowanie konferencji, sympozjów, seminariów o charakterze naukowo-technicznym oraz obejmowanie patronatem konferencji i sympozjów organizowanych przez inne podmioty,

4. działalność informacyjną, przybliżającą problemy naukowo-techniczne z zakresu inżynierii wiatrowej,

5. opiniowanie projektów norm, opracowań, tematów badań z zakresu inżynierii wiatrowej,

6. informowanie o swojej działalności oraz o działalności międzynarodowych organizacji zajmujących się inżynierią wiatrową w tym przede wszystkim działalnością IAWE (International Association for Wind Engineering),

7. wydawanie materiałów informacyjnych, w tym również biuletynu informacyjnego dla członków,

8. działalność edukacyjną przez organizowanie konferencji, seminariów oraz warsztatów szkoleniowych z zakresu wdrażania wyników prac badawczych z zakresu inżynierii wiatrowej,

9. współpracę z międzynarodowymi organizacjami skupiającymi działających zawodowo w zakresie inżynierii wiatrowej.

III. CZŁONKOWIE

§7

Członkowie PSIW mogą być:
a) członkami zwyczajnymi,
b) członkami wspierającymi.

§8

Członkiem zwyczajnym może zostać obywatel polski, który deklaruje chęć aktywnego działania na rzecz realizacji celów PSIW i w swej działalności zawodowej podejmuje problemy inżynierii wiatrowej.

§9

Członkiem wspierającym może zostać osoba prawna zainteresowana działalnością PSIW, deklarująca gotowość popierania jej działalności. Poparcie to może przybierać różne formy, w szczególności zaś wspomagania finansowego działalności PSIW (dofinansowanie udziału członków PSIW w międzynarodowych konferencjach, finansowanie prac badawczych z zakresu inżynierii lądowej, dofinansowanie wydawnictw itp.).

§10

1. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd PSIW na podstawie pisemnej deklaracji zgłaszającego się, zestawienia dotychczasowej działalności z zakresu inżynierii wiatrowej oraz rekomendacji dwóch członków PSIW.

2. Członków wspierających przyjmuje Zarząd PSIW na podstawie deklaracji zgłaszającego się, wspartej rekomendacją dwóch członków PSIW.

3. Członkowie PSIW są zobowiązani do płacenia składek, których wysokość określa Walne Zebranie Członków.

4. Członkostwo zwyczajne wygasa na skutek:
a) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do PSIW zgłoszonej pisemnie do Zarządu,
b) śmierci członka.

5. Skreślenie członka zwyczajnego następuje na podstawie Zarządu PSIW w razie nie wywiązywania się członka z obowiązków statutowych. Na zebranie, na którym ma być rozpatrywana sprawa skreślenia członka Zarząd jest obowiązany zaprosić zainteresowanego członka. Jeżeli członek nie przybędzie, to Zarząd może rozpatrywać wniosek o skreślenie bez jego udziału.

6. Członkostwo wspierające wygasa na skutek:
a) dobrowolnej pisemnej rezygnacji z dalszej przynależności zgłoszonej Zarządowi,
b) likwidacji instytucji będącej członkiem wspierającym.

§11

1. Członkowie zwyczajni mają prawo do:
a) udziału w imprezach organizowanych przez PSIW,
b) uzyskiwania regularnej informacji o działalności PSIW,
c) udziału w Walnym Zebraniu Członków.
Ponadto członkowie zwyczajni mają czynne i bierne prawo wyborcze.

2. Członkowie zwyczajni są obowiązani do:
a) realizacji statutowych celów PSIW,
b) przestrzegania postanowień statutu oraz uchwał organów PSIW,
c) czynnego udziału w działalności PSIW.

§12

1. Członkowie wspierający mają prawo do:
a) uzyskiwania informacji o działalności PSIW,
b) uzyskiwania informacji o terminie i programie Walnego Zebrania Członków.

2. Członkowie wspierający są obowiązani do wspierania działalności Towarzystwa w wybranej przez siebie formie.

IV. WŁADZE PSIW

§13

Władzami PSIW są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.

§14

1. Najwyższą władzą PSIW jest Walne Zebranie Członków, zwane dalej WZCz.

2. W WZCz biorą udział z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni oraz z głosem doradczym członkowie wspierający przez swych reprezentantów. W WZCz mogą wziąć także udział inne osoby zaproszone przez Zarząd.

3. Program WZCz przygotowuje Zarząd uwzględniając potrzeby PSIW. Przy opracowaniu programu WZCz Zarząd rozpatruje także propozycje w tym zakresie wcześniej zgłaszane pisemnie przez członków.

4. Zarząd zwołuje WZCz informując pisemnie członków o terminie i programie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. Wraz z tą informacją członkowie powinni otrzymać teksty projektów uchwał tak, aby mogli - w przypadku nieobecności na WZCz - pisemnie ustosunkować się do nich i przekazać swą opinię do WZCz.

5. WZCz jest prawomocne przy spełnieniu następujących warunków:
a) prawidłowego powiadomienia członków o terminie i programie WZCz,
b) obecności przynajmniej połowy członków zwyczajnych.

6. Do kompetencji WZCz należy:
a) przyjmowanie sprawozdania i sprawozdania finansowego z działalności PSIW,
b) uchwalanie programów działalności PSIW,
c) wybór - w głosowaniu tajnym - Zarządu (w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz, skarbnik), a także Komisji Rewizyjnej (w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego oraz sekretarz),
d) odwołanie w głosowaniu tajnym członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej przed zakończeniem kadencji,
e) uchwalenie wniosku o przynależności PSIW do federacji organizacji (zgodnie z §4 p. 2),
f) uchwalanie wysokości składki członkowskiej,
g) uchwalenie zmian statutu PSIW (zgodnie z §19),
h) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu PSIW (zgodnie z §20).

7. WZCz może podejmować uchwały tylko w sprawach objętych porządkiem obrad.

8. Uchwały WZCz podejmowane są zwykłą większością głosów z wyjątkiem przypadków wymienionych w p. 6 e, g, h.

9. Do Zarządu zostają wybrane osoby, które uzyskały więcej niż połowę ważnych głosów.

10. Obradami WZCz kieruje prezydium w składzie: przewodniczący WZCz i sekretarz WZCz wybrani przez WZCz. Członkowie Zarządu nie mogą wejść w skład prezydium.

11. Obrady WZCz są protokołowane. Protokół podpisują: przewodniczący i sekretarz WZCz.

§15

1. W okresie między WZCz władzą PSIW jest Zarząd, który kieruje całokształtem działalności PSIW i za swą pracę odpowiada przed WZCz.

2. Zarząd wybierany jest na okres kadencji, która wynosi 4 lata. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej.

3. W przypadku ustąpienia członka Zarządu przed zakończeniem kadencji, na najbliższym WZCz w jego miejsce zostaje wybrany nowy członek Zarządu, którego kadencja kończy się wraz z zakończeniem kadencji wybranego uprzednio Zarządu.

4. Zebrania Zarządu powinny odbywać się co najmniej raz na półrocze. Zebrania te zwołuje przewodniczący lub z jego upoważnienia zastępca przewodniczącego. Zebranie Zarządu powinno być zwołane także na wniosek 2 członków Zarządu najpóźniej w terminie 1 miesiąca od złożenia wniosku przewodniczącemu Zarządu.

5. Do ważności uchwał Zarządu niezbędna jest obecność zwykłej większości członków Zarządu w tym przewodniczącego albo zastępcy przewodniczącego. Uchwały zapadają w głosowaniu zwykłą większością głosów, a przy równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania. Decyzje Zarządu powinny być protokołowane.

6. Do zakresu działania Zarządu należy:
a) realizowanie celów PSIW oraz uchwał WZCz,
b) bieżące kierowanie działalnością PSIW,
c) podejmowanie, w ramach obowiązujących przepisów i upoważnień WZCz, uchwał w sprawach finansowych,
d) gospodarowanie funduszami i zarządzanie majątkiem PSIW w granicach określonych przez WZCz,
e) przygotowanie merytoryczne i organizacyjne WZCz,
f) powołanie komisji oraz zespołów o charakterze doraźnym oraz ustalenie ich zadań.

7. Jeżeli przewodniczący Zarządu przestaje pełnić swą funkcję w czasie trwania kadencji ( np. w wypadku złożenia rezygnacji lub zgonu ), to w okresie do najbliższego WZCz uprawnienia przewodniczącego przejmie zastępca przewodniczącego.

8. Skarbnik dba o prawidłowość działalności finansowej PSIW, przygotowuje plany i sprawozdania finansowe oraz przedkłada je Zarządowi i WZCz.

9. PSIW reprezentuje na zewnątrz:
a) jednoosobowo przewodniczący Zarządu lub zastępca przewodniczącego Zarządu,
b) wspólnie dwóch innych członków Zarządu.

10. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
a) prowadzenie kontroli nad działalnością Zarządu,
b) prowadzenie kontroli i ocena działalności PSIW ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej,
c) przedkładanie Zarządowi opinii, uwag i wniosków z przeprowadzanych kontroli,
d) stawianie wniosku Walnemu Zebraniu Członków w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu.
e) stawianie wniosku Walnemu Zebraniu Członków, mającemu charakter zebrania sprawozdawczo-wyborczego, w sprawie udzielenia absolutorium ustępującym członkom Zarządu.

11. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:
a) być jednocześnie członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa i powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
b) być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej,
c) uzyskiwać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej zwrotu kosztów lub wynagrodzenia za działalność w PSIW.

V. FUNDUSZE I MAJĄTEK

§16

Fundusze i majątek PSIW powstają z następujących źródeł:
a) z dobrowolnych wpłat członków wspierających,
b) z dobrowolnych datków osób fizycznych,
c) z subwencji, z darowizn i zapisów,
d) ze składek członkowskich.

§17

1. PSIW prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Majątek PSIW jest przeznaczony na realizację celów statutowych.

3. Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem PSIW w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej "osobami bliskimi";
b) przekazywania majątku PSIW na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazywanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
c) wykorzystywania majątku PSIW na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich;
d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie PSIW, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

§18

W przedmiocie praw i obowiązków majątkowych PSIW wymagane są podpisy dwóch osób: przewodniczącego lub zastępcy przewodniczącego oraz skarbnika.

VI. ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE PSIW

§19

1. Projektowane zmiany statutu muszą być ujęte w porządku obrad WZCz a teksty zmian dołączone do zawiadomienia o zwołaniu WZCz.

2. Do zmian statutu wymagana jest uchwała WZCz powzięta większością 2/3 liczby członków biorących udział w WZCz z głosem stanowiącym.

§20

1. Rozwiązanie PSIW może nastąpić na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Zebrania Członków zwołanego specjalnie w tej sprawie powziętej większością 2/3 liczby członków biorących udział w tym zebraniu z głosem stanowiącym.

2. W przypadku rozwiązania PSIW pozostałe środki finansowe i majątek oddzielną uchwałą Nadzwyczajnego Zebrania Członków zostają przekazane osobom prawnym lub organizacjom zajmującym się inżynierią wiatrową.

3. Nadzwyczajne Zebranie Członków powołuje także jednego lub więcej likwidatorów, których zadaniem jest doprowadzenie formalne do zrealizowania uchwał w sprawie rozwiązania PSIW.

KONIEC STATUTU.

Tekst uchwalony na Zebraniu Założycielskim PSIW w dniu 17 kwietnia 2008 r.

Przewodniczący Zebrania Założycielskiego: Janusz Kawecki

Sekretarz Zebrania Założycielskiego: Ewa Błazik-Borowa